Rickard Nordin

2014.03.05 Rickard NordinRickard Nordin kandirerar till Riksdagsvalet 2014.

1.Vad anser ni att man kan göra i det svenska samhället för att få mer aktiva medborgare?
Svar:Besluten ska fattas så nära de berörda som möjligt, det är det som Centerpartiet menar med Närodlad politik. När de som berörs av besluten kan vara delaktiga blir engagemanget större. Men det finns också mer att göra i skolan för att öka kunskapen. De politiska partierna har självklart också ett ansvar som förebilder, företrädare och opinionsbildare.

2.Hur skulle man kunna göra det svenska utbildningssystemet ännu mer konkurrenskraftigt?

Svar:Utbildning är grundstenen i vårt demokratiska samhälle. Därför behöver vi en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i landet du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll när det handlar om din rätt till kunskap.
-Skolan ska se varje elev, oavsett om det handlar om förskolebarn eller forskarstudenter
-Lärare är nyckeln till en lyckad skola och därför måste de få tid till undervisning
-Fler olika skolor ger dig som elev makten att välja den skola som passar just dina behov. Dessutom ökar kvaliteten när skolorna konkurrerar med varandra

3.Vad kan man göra för att minska bostadsbristen?
Svar:Bostaden är viktig för människors frihet och oberoende. Därför måste vi bygga bort bostadsbristen och erbjuda bostäder som passar alla behov och plånböcker. Unga behöver en första bostad liksom personer som kommit till Sverige och fått sitt uppehållstillstånd.
För att minska bostadsbristen krävs en bostadsmarknad i balans där utbudet kan möta efterfrågan. Det måste bli möjligt att bygga billigare bostäder. Samtidigt måste bostadsföretag få möjlighet att ta ut hyror som motsvarar vad det faktiskt kostar att bygga. Bostadsbristen beror på reglerad hyressättning, krångliga byggregler och dålig konkurrens i byggsektorn som har gjort det onödigt dyrt att bygga. Centerpartiets bostadspolitik går ut på att råda bot på detta genom att förenkla reglerna för byggande.

4.Vilka slags riktlinjer skulle ni föreslå för att minska ungdomsarbetslösheten? Vilka områden planerar ert parti att investera i?

Svar:Här följer några konkreta förslag. Därtill spelar restaurangmomsen och den sänkta arbetsgivaravgiften roll samt yrkesintroduktionsanställningar, YA-jobb, där jobb kombineras med utbildning.

Centerpartiets medicin för fler jobb till unga:

-Flexiblare arbetsrätt – turordningsreglerna bevarar gamla strukturer och leder till svårigheter för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. För att också ge unga chansen vill Centerpartiet att turordningsreglerna i LAS ska ha kompetens som bedömningsgrund, inte anställningstid.
-Lägre lönekostnader – om kostnaden för att anställa minskas kommer fler företag ha råd att anställa en till person. Centerpartiet vill därför sänka arbetsgivaravgifterna och att det ska bli möjligt med lägre ingångslöner. Här behöver arbetsmarknadens parter ta ansvar även för personer som står utan jobb.
-Förbättra matchningen – Arbetsförmedlingens klarar inte av sin viktigaste uppgift: att förmedla jobb. För att förbättra matchningen vill Centerpartiet privatisera den arbetsförmedlande delen av Arbetsförmedlingen. Vi vill införa en fri etableringsrätt för arbetsförmedlare och en jobbpeng som följer den arbetslösa.
-Världens bästa företagsklimat – det är bara genom fler och växande företag som fler jobb kan skapas. Sverige behöver ett företagsklimat i världsklass. Centerpartiet vill fortsätta regelförenklingsarbetet, minska de skadliga marginaleffekterna i skattesystemet, ta bort 3:12-reglerna, införa riskkapitalavdrag, anpassa infrastrukturen till företagens behov, med mera.
-Bättre utbildning och samverkan mellan skola/högskola och näringsliv – praktisk kunskap är lika viktigt för företag som teoretisk. Centerpartiet vill underlätta övergången mellan skola och arbetsliv genom till exempel lärlingssystem, relevant utbildning och ett skattegynnat Framtidskonto.
-Lättare att driva eget företag – företagande är en viktig väg för egenförsörjning. Ofta har unga som vill starta företag brist på kapital. Några steg för ett ökat företagande är att underlätta tillgången på kapital genom att införa ett riskkapitalavdrag, att slopa åldersgränsen för att få starta-eget-bidrag hos Arbetsförmedlingen och göra det möjligt att få stöd även om man inte är arbetslös.  

5.Vad anser ni om sjukvården idag?

Svar:Även om sjukvården i Sverige är bra, kan den bli bättre. Inte minst för dig som patient. Ofta är det som att systemet kommer först och patienten sen. I själva verket ska det ju vara tvärtom.
Sjukvården som bedrivs i Sverige betalas med skattepengar, oavsett om vården ges av ett privat företag eller ett landsting. Eftersom det är just skattepengar som betalar är det viktigt att vården ska ges efter behov. Det betyder att du ska få den vård du behöver oavsett var du bor, varifrån du kommer, hur mycket pengar du har eller hur gammal du är.
Det är du som patient som ska vara mittpunkten när det handlar om vård. Vården ska utformas efter dig och dina behov, inte tvärtom. Vi vill att du ska kunna bestämma mycket mer över din vård än vad du kan idag. Eftersom alla människor är unika och har olika behov, känns det också självklart att alla människor ska kunna välja mer själva.

6.Vilken policy och vilka planer har du för äldrevården i Sverige?

Svar:Äldreomsorgen har problem. Svenskarna är mindre nöjda med vården för äldre än vad vi är nöjda med sjukvård, barnomsorg och skola. Något måste göras för att höja kvaliteten. Att ge äldre rätten att bestämma över sin vardag är en viktig start. Att jobba med att förbättra äldreomsorgen är en stor utmaning. Svenskt Kvalitetsindex framgår att medborgarna är mindre nöjda med äldreomsorgen än med andra välfärdstjänster som sjukvård, barnomsorg och skola.
För oss är det självklart att all välfärd ska ha god kvalitet och att äldre ska få samma möjlighet att välja till och välja bort som yngre. Då kan makten flyttas från politiker och personal till äldre och anhöriga. I framtiden vill vi ha en äldrepeng så att valfriheten blir lika stor i äldreomsorgen som inom exempelvis skolan och barnomsorgen.
Kvalitet kan handla om att man själv får välja vem som kommer hem och städar och utför andra tjänster i hemmet. Det kan också handla om att som äldre få ha inflytande över vilken typ av boende man ska bo på. Men kvalitet handlar också om att få god omvårdnad, möjligheten att få komma ut och promenera eller att ha någon som håller en i handen. Alla dessa aspekter måste vara med när vi ska skapa en bättre äldreomsorg.
När du blir gammal ska du ha samma rätt att själv bestämma över din välfärd som när du var yngre. Lever ditt äldreboende inte upp till sina löften ska du på pengarna tillbaka.  

7.Vad var det som personligen motiverade dig att bli en politiker?

Svar:Jag har alltid varit miljöengagerad. När jag första gången fick rösta gick jag igenom de olika partiernas program och kom fram till att Centerpartiet var det bästa. Efter att jag röstat kom jag fram till att det bästa sättet att påverka är att gå med och på den vägen är det. Jag har fått förmånen att ha bra vänner och kollegor som hjälpt mig och det har gjort att jag fått många möjligheter och chanser att testa på olika saker. Det är fördelen i ett litet parti, den som är engagerad får många möjligheter utan att ha behövt vara med länge.  

8.Vilka fördelar finns det med att gå med i ert parti? Varför ska man rösta på ert parti?

Svar:Den största fördelen är att man får möjligheten att påverka. Det handlar om att påverka allt från sin egen vardag till samhällets utveckling. I ett mindre parti är de chanserna större än om man ska vara med någonstans där det krävs att man varit medlem i många år för att få vara med och bestämma.
Man ska rösta på Centerpartiet av alla de anledningar som vi skrivit om ovan. Men det mest grundläggande handlar om att man ska rösta på Centerpartiet för att få bestämma lite mer själv över sitt eget liv.

Föregående artikel
Nästa artikel
RELATERADE SIDOR

SENAST