Maria Nilsson

2014.04.15 Maria-NilssonMaria Nilsson kandiderar som tvåa på Folkpartiets riksdagslista i Göteborg


1.Vad anser ni att man kan göra i det svenska samhället för att få mer aktiva medborgare? 

 

Svar:Medborgarna är grunden i vår demokrati. Inget parti eller politiker är viktigare än de medborgarna som man representerar. För att göra uppmuntra till mer aktiva medborgare gör de politiska processerna så långt som det är möjligt vara öppna, transparanta och tillgängliga. Det är viktigt att det finns väl fungerade och självständiga sfärer iform av civilt samhälle, offentlig sfär och näringslivet 

 

2.Hur skulle man kunna göra det svenska utbildningssystemet ännu mer konkurrenskraftigt? 


Svar:Alla frågor vad gäller utbildningen måste utgå från alla barns rätt till en likvärdig utbildning genom att varje elev kan uppnå sin fulla potential efter sin egna förutsättningar. För att nå dit behöver reformer genomföras från förskolan upp till och med gymnasiet vill Folkpartiet bland annat minska barngrupperna inom förskolan, bygga fler förskolor så att köerna minskar. Skolan ska präglas av arbetsro och fokus på kunskaps därför vill vi bland annat höja lärarnas status och löner, införa karriärstjänster, försäkra oss om att inget barn hamnar efter genom att införa tidiga utvärderingar och betyg från årskurs 4. Vi vill också öka resurserna till barn med särskilda behov och se till att det i första hand är de barn som mobbar som flyttas. 

3.Vad kan man göra för att minska bostadsbristen? 

 

Svar:Det finns egentligen bara ett svar på denna fråga och det är att det byggs för lite. Både byggande av bostadsrätter, hyresrätter och studentlägenheter behöver öka. Det görs bäst genom att förenkla reglerna kring nybyggandet och minska byråkratin. 

 

4.Vilka slags riktlinjer skulle ni föreslå för att minska ungdomsarbetslösheten? Vilka områden planerar ert parti att investera i? 

 

Svar:Folkpartiet vill behålla sänkta arbetsgivaravgifter för personer under 26 år. Till detta vill också partiet luckra upp turordningsreglerna inom lagen för anställningsskydd, ”sit in först ut” tenderar att missgynna ungdomar. Utöver detta vill vi införa fler läringsplatser för att ungdomar ska få en fot in på arbetsmarknaden. Kommunen som är en av de största arbetsgivarna i en kommun som Göteborg måste också se till att bidra genom att införa praktikantplatser och införa så kallade ungdomsavtal dvs. lägre lön i kombination med utbildning och arbetsplatsintroduktion.

 

5.Vad anser ni om sjukvården idag? 

Svar:Det är inte mänskligt att behöva vänta 5-6 timmar på att akuten som det ibland är fallet idag det är en av anledningarna till att vi vill inrätta en så kallad närvårdsakut i anslutning till Sahlgrenska. Vidare vill vi att förlossningsvården ska bli tryggare genom att varje kvinna ska få en barnmorska, det ska också vara fritt att välja mödravårdscentral. Alltför många människor mår dåligt idag och får inte den vård de behöver, ett steg på vägen att är att göra allmännpsykiatrin mer tillgänglig. 

 

 6.Vilken policy och vilka planer har du för äldrevården i Sverige? 

 

Svar:En av de mest grundläggande i en människas liv är frihet att välja vad som är bäst i min situation, denfriheten måste bevaras så långt det är möjligt även som äldre Vi vill införa rätten att välja mellan privata och kommunala utförare av omsorgstjänster. Inga fler äldreboende ska läggas ned, istället behöver det byggas flera olika alternativ såsom trygghetsboende. Vi kan heller inte acceptera att äldre tvingas äta dålig mat eller inte får den stimulans som vi alla behöver.

 

7.Vad var det som personligen motiverade dig att bli en politiker? 

 

Svar:Att göra skillnad varken mer eller mindre. Efter att ha varit engagerad i en kvinnojour och i andra ideella organisationer insåg jag att om jag vill förändra strukturen, reglerna och lagarna så görs det på politiskt nivå därför ställer jag upp i riksdagsvalet. 

 

8.Vilka fördelar finns det med att gå med i ert parti? Varför ska man rösta på ert parti? 

 

Svar:Rösta på Folkpartiet för ett öppnare, tolerantare Göteborg, en stad för alla.

Föregående artikel
Nästa artikel
RELATERADE SIDOR

SENAST