Agneta Granberg

2014.05.06 Agneta GranbergAgneta Granberg – Kandidat till Landstinget

1.Vad anser ni att man kan göra i det svenska samhället för att få mer aktiva medborgare?

Svar:Genom ett fritt och öppet samhälle blir medborgarna också aktiva och känner delaktig med samhället.
För oss står människan i centrum. Moderat politik utgår från allas lika värde och rätt till frihet. Vi arbetar för en levande demokrati och vill stärka de mänskliga fri- och rättigheterna. Ett fritt och öppet meningsutbyte och respekt för den enskildes personliga integritet är grundläggande värden i en demokrati. Därför måste vi stå upp mot alla de krafter som vill begränsa människors rättigheter till fritt meningsutbyte eller kränka alla lika värde.

2. Hur skulle man kunna göra det svenska utbildningssystemet ännu mer konkurrenskraftigt?

Svar:En skola med tydlig kunskapsfokus är grundläggande för vårt välfärdssamhälle. För oss är det självklart att varje elev ska ges förutsättningarna att nå sin fulla potential. I Sverige ska ingen begränsas eller hindras på grund av var han eller hon kommer ifrån, alla ska få verktygen för att ta sig dit de vill. Elever och föräldrar ska kunna känna tillit att deras skola håller hög kvalitet.
Resurserna till skolan har ökat sedan 2006. År 2013 satsar regeringen närmare fyra miljarder kronor mer totalt på förskola, grund- och gymnasiesko¬lan, jämfört med 2006. Under fyra år, 2012-2015, satsar regeringen totalt 2,6 miljarder kronor för att höja resultaten i matematik. Högre krav, bättre kunskapskontroller och tydligare kunskapsmål kommer att skapa förutsätt-ningar för alla elever att klara skolan. Sverige satsar mer på utbildning än genomsnittslandet i OECD.

Vi arbetar på fem fronter för att förbättra skolan:
-Kunskapsnivåerna ska höjas.
-Lärare måste få bättre förutsättningar att utvecklas. Lärar¬yrket måste få en starkare attraktionskraft och höjd status. Lärare måste få vara lärare och ägna sig åt undervisning, skolans huvuduppdrag.
-Kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad måste förbättras
-Skolan måste bli mer modern och relevant för eleven både vad gäller ämnen, innehåll och arbetssätt.
-Arbetet med att stärka elevers hälsa och trygghet fortsät¬ta. Kraftfulla åtgärder mot mobbning och tydliga regler som främjar studiero ska prägla skolans utvecklingsarbete.

3. Vad kan man göra för att minska bostadsbristen?

Svar:Vi arbetar för att förbättra förutsättningarna på bostadsmarknaden så att människor själva ska kunna välja boende utifrån sina behov och önskemål. Eftersom det inte går att bygga bort bostadsbristen på kort sikt, behöver vi hitta bättre sätt att utnyttja de bostäder som redan finns i dag.
-En blandad bostadsbebyggelse behövs och människor ska själva kunna bestämma boendeform. Fler bostä¬der behöver byggas och hyresrättens ställning ytterligare stärkas.
-För att öka byggandet vill vi effektivisera markanvisningen, snabba på plan- och byggprocesser samt införa ett enklare planförfarande, samt se över bullerreglerna.
-Långsiktigt goda och förutsägbara villkor är av stor betydelse för att fler ska vilja investera i, äga och förvalta hyresbostäder.

4. Vilka slags riktlinjer skulle ni föreslå för att minska ungdomsarbetslösheten? Vilka områden planerar ert parti att investera i?

Svar:Det första jobbet är ofta det viktigaste eftersom det öppnar dörren in på arbetsmarknaden. Vi arbetar därför på många fronter för att hjälpa unga till sitt första jobb.
Alliansregeringen har bland annat sänkt arbetsgivaravgifterna för unga, halverat restaurangmomsen och infört yrkesintroduktionsanställningar (YA-jobb) för att göra det mer lönsamt att arbeta och anställa unga.
-Vi har skapat bättre koppling mellan utbildning och arbetsmarknad genom satsningar inom skola och arbetsförmedling, samt infört YA-jobb
-Vi vill fortsätta sänka trösklarna för att anställa unga så att fler kommer in på arbetsmarknaden
-Det behövs trepartssamtal mellan regeringen, fackföreningar och arbetsgivare för att hitta fler vägar att skapa jobb för unga

5. Vad anser ni om sjukvården idag?

Svar:Alliansregeringen har sedan tillträdet 2006 gjort mycket för att förbättra kvaliteten och tillgängligheten inom vården.
Patienten ska alltid stå i fokus och vi vill ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens. Vårt mål är en hälso- och sjukvård som ger oss trygghet med hög kvalitet och god tillgänglighet. Vår utgångspunkt för arbetet med att förbättra hälso- och sjukvården är att ge medarbetarna större inflytande över sin arbetssituation. Medarbetarna har ofta idéer kring hur man ska kunna göra arbetssituationen bättre, vad som skulle kunna förbättras både i det lilla som i det stora. Korta beslutsvägar och en närvarande chef borde vara självklarheter inom hälso- och sjukvården.
-De samlade offentliga utgifterna för hälso- och sjukvård har ökat från 183 miljarder 2006 till 234 miljarder 2012 (i fasta priser), vilket motsvarar en ökning på mer än 27 procent.
-Oavsett var i landet man bor, oavsett om man är kvinna eller man, välavlönad eller arbetslös, ska man alltid vara säker på att man blir väl omhändertagen inom den svenska sjukvården.
-För oss är det viktigt att patienten själv kan välja den vårdgivare som man vill gå till. All vård ska vara av hög kvalitet, det ska gå snabbt att komma i kontakt med vården och den ska behandla alla lika.

6.Vilken policy och vilka planer har du för äldrevården i Sverige?

Svar:Att bli äldre handlar för många om att gå från att vara oberoende och självständig till att i ökande utsträckning behöva hjälp av sin omgivning. Detta ställer krav på omsorgsfulla bedömningar av hjälp- och stödbehov i varje enskilt fall. För även om dagens äldre är friskare och mer aktiva än någonsin så är och förblir äldreomsorgen en av de allra viktigaste delarna i en trygg politik för äldre.
Kommunen är ytterst ansvarig för äldreomsorgen och hur väl omsorgen fungerar och hur den utformas påverkar livskvaliteten för både äldre, anhöriga och de som funderar på vad som händer den dagen de själva behöver hjälp.

-Grunden för kommunens arbete med de som behöver omsorg måste vara respekt och en inställning att varje människa är en egen individ, med egna tankar, önske¬mål och intressen som har rätt till en god livskvalitet.
-Äldre och anhöriga ska ha tydliga rättigheter och genom egna val kunna styra över vilket innehåll de olika välfärdstjänsterna ska ha.
-Det är nödvändigt med en aktiv och fungerande tillsynsverksamhet över äldreomsorgen. Om kvalitet och trygghet inte håller måttet måste krav ställas att det ska åtgärdas, oavsett vem som driver verksamheten. För att behålla allmänhetens förtroende måste tillsynen vara oberoende, Socialstyrelsen spelar därför en mycket viktig roll.

7.Vad var det som personligen motiverade dig att bli en politiker?

Svar:Jag ville arbeta för att människor skulle få bestämma så mycket som möjligt själva i sin vardag. Att få välja förskola och skola till sitt barn, att välja gymnasium, att kunna påverka vem som kommer hem och hjälper till när man är sjuk eller gammal. Idag lägger jag till att tillsammans med andra länder arbeta för en bättre miljö och minska hotet om klimatförändring.

8.Vilka fördelar finns det med att gå med i ert parti? Varför ska man rösta på ert parti?

Svar:Man får möjlighet att träffa politiker ofta, man kan påverka politiken innan den syns i kommunen, landstinget eller riksdagen.
Rösta moderat är att rösta för ett fortsatt välskött Sverige. Bor man som jag i Göteborg och Västra Götaland ska man rösta bort socialdemokraterna som styrt här i många år och rösta moderat för bättre skola och sjukvård och för politiker som vill satsa på jobben i en betydelsefull region.

Föregående artikel
Nästa artikel
RELATERADE SIDOR

SENAST