HemDiskusionsforumKonferensFamilje Konferensen

Familje Konferensen

family conference 1The Journalists and Writers Foundation (JWF), och dess Kvinnosektion, organiserade  i samråd med Focal Point on Family at the Department of Economic and Social Affairs (DESA) den tredje Internationella Familjekonferensen. Konferensen hölls den 29-30 november i samband med 20-årsdagen av det Internationella Familjeåret.

Familjen måste skyddas och bemyndigas i ljuset av universella värderingar och grundläggande mänskliga rättigheter. Dessutom måste familjepolitiken frodas genom tillämpning av de absolut bästa metoderna som finns tillgängliga runt om i världen.

2014 års Internationella Familjekonferens var den tredje i ordningen och fokuserade på vetenskap, politik och praktik gällande juridiska aspekter av familjer i olika samhällen. Inledningstalet hölls av ordföranden i UN Women’s svenska kommitté, Katarina Lindahl. En annan av talarna var chefsdomaren i familjedomstolen i Australien, Diana Bryant AO. Talarna bestod till stor del av akademiker, samlade från 13 olika länder, i syfte att utbyta erfarenheter gällande de bästa metoderna för familjeinriktad politik.

Under denna konferens så passade dessutom JWF och dess Kvinnosektion på att gå med i UNiTE-kampanjen, och bjöd även in publiken att bära ett oranget band för att öka medvetenheten om pandemin rörande våld mot kvinnor och flickor. FN: s generalsekreterares kampanj ”UNiTE to End Violence against Women”, med mottot ”Orange YOUR Neighbourhood”, uppmanade människor att organisera ”orangea event” i sina egna hemtrakter från och med den 25:e november (International Day to Eliminate Violence against Women) till och med den 10:e december, i syfte att verka för en värld utan könsrelaterat våld.

Konferensen hade stöd från många olika delar av världen, bland annat av International Federation For Family Development (IFFD) i Spanien, NittoKAI i Japan, Istituto Tevere i Italien, Kimse Yok Mu och MARKAFED i Turkiet, Thailand Achievement Institute och Ufuk Dialogue Foundation i Nigeria. I slutet av de två dagarna presenterades konferensens slutdeklaration.

Slutdeklaration:

I sammanslutning med 20-årsdagen av Internationella Familjeåret anordnades den 3:e Internationella Familjekonferensen mellan 29-30 november 2014. 17 talare från 13 olika länder pratade om ämnen som familj, lagar och regler; familj och arbete; familj och fattigdom utifrån regionala arbetsmetoder, med förberedda presentationer som underlag.

Genom att erkänna familjen som en naturlig och grundläggande enhet i samhället, välkomnar vi alla förberedelser och festligheter som händer runt om i världen runt denna årsdag. I andan av detta,

Betonas jämställdheten mellan män och kvinnor, i synnerhet kvinnors lika deltagande i arbetslivet, delat föräldraansvar och att respekt för barnens rättigheter bör vara det viktigaste inom familjepolitiken.

Genom att erkänna bevisen för att familjepolitik och lagar är mer effektiva när de riktas mot familjen som en enhet snarare än åt enskilda medlemmar, att balansera arbets- och familjelivet hjälper föräldrar att dela på ansvaret sinsemellan, och att det är absolut nödvändigt att framhäva familjer för att bryta generationsöverskridande fattigdom.

Övertygade om att det civila samhället har en viktig roll för att främja mänskliga rättigheter, bedöma familjepolitik och stödja familjerna, uppmanar vi regeringar att överväga följande rekommendationer:

1.Familjepolitiken bör alltid ta hänsyn till kvinnors egenmakt inom familjen, särskilt i deras integration på arbetsmarknaden.
2.Se till att lagen alltid respekterar de rättigheter som varje medlem i familjen har i den interna beslutsprocessen.
3.Respektera varje nations egenheter så länge de inte bryter mot internationella konventioner och fördrag; och främja ömsesidig förståelse mellan olika samhällen.
4.Se till att reproduktionstekniker inte kränker de grundläggande rättigheterna för alla involverade parter.
5.Aldrig tvinga kvinnor att göra ett val mellan arbete och familj; därför överväga kostnaden för mödraledighet, naturatjänster och skatteförmåner som investeringar för samhället.
6.Bygga ett rättsligt ramverk där den privata sektorn inte får extrakostander när deras personal får mödraledighet, och att kvinnan har garantin att behålla sitt jobb.
7.Se till att tillgänglighet och kvalitet hålls på en hög nivå inom utbildningen för unga barn.
8.Se till att unga generationer får de färdigheter att hitta ett sätt att integreras i samhället och bilda familj genom ett riktigt jobb.
9.Se till att familjerna inte ersätts i sina arbetsuppgifter, men stöds och görs ansvarig för den hjälp de får från samhället.
10.Likrikta familjen åt hållbar utveckling, och att ta hänsyn till att bedriften av att uppnå de nya utvecklingsmålen beror på hur väl familjer är benägna till att bidra för att dessa mål ska uppnås.

 

RELATERADE SIDOR

SENAST